Navigácia
Úradná tabuľa
24.05.2023
Pozvánka na zastupiteľstvo

Pozvánka na 3. zasadanie obecného zastupiteľstva

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 20.04.2023

Obec Hájske, Obecný úrad Hájske vyhlasuje
výberové konanie na voľné pracovné miesto:


ekonóm/ka – účtovník/čka

 


Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:
- min. úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomický odbor, znalosť podvojného účtovníctva
- prax v odbore minimálne 3 roky
- výborné počítačové znalosti (Microsoft Word, Excel)
- bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- aktuálny výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé


Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok podľa zák. 553/2003 Z. z., doba neurčitá


Okruhy náplne práce:
- Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy a personálnej agendy vrátane miezd (účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, práca v účtovnom softvéri
- Špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení...)
- Účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení...
- Inventarizácia majetku, zaraďovanie, odpis majetku, dokladová inventarizácia
- Komunikácia s bankou, so zriadenými rozpočtovými organizáciami, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom...
- Čiastočné zabezpečovanie služieb úradu pre občanov


Informácie pre uchádzača:


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie ekonóm/ka - účtovník/čka“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr

do 22.05.2023 na adresu:

 

Obec Hájske

Obecný úrad Hájske č.410

951 33 Hájske

mail: obec@hajske.sk , tel.: 037/7819037

 

Pre zaradenie uchádzača do výberového konania je rozhodujúci dátum

na poštovej pečiatke.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú o termíne výberového konania informovaní e - mailom alebo telefonicky.

Predpokladaný nástup do práce je čo najskôr.

Kontaktná osoba:

Jaroslav Bennár, starosta obce

mail: starosta@hajske.sk / 0908 790 086

 

 

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
referendum
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19