Navigácia
Úradná tabuľa
08.04.2024
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.2024

25.03.2024
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024

14.03.2024
Vlastníci malej ČOV

Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd

14.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Obec Hájske, č. 410, 951 33, Hájske

 

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk/návrhov verejnej obchodne súťaže

 

Vyhlasovateľ, obec Hájske, so sídlom Hájske č. 410, 951 33  Hájske dňa 28.8.2020 zverejnil obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNRč. 138/1991 b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na zatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

  • parcela KN – C číslo 145/1 – TTP o výmere 5935m²
  • parcela KN – C číslo 442/92 – ostatná plocha o výmere 992m²

v k. ú. Hájske, obec Hájske, okres Šaľa, zapísaných na LV č. 895, vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom.

 

V súlade s Podmienkami obchodnej verene súťaže článkom IV. Podmienky obchodnej verejnej súťaže bodom 4.

predlžuje lehotu na predkladanie ponúk/návrhov súťaže do 12.10.2020 do 12.00hod.

Dôvod: COVID – 19

V dôsledku predĺženia lehoty ukončenia predkladania návrhov súťaže boli upravené nasledovné časti podmienok obchodnej verejnej súťaže:

III. Časový plán súťaže

  1. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 12.10.2020 do 12.00hod
  2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
  3. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 12.10.2020 do 12.00hod (vrátane).

Vyhlasovateľ zároveň uvádza, že všetky ostatné časti Podmienok obchodnej verejnej súťaže na a súvisiacich podkladov na vyššie uvedené predmety verejnej obchodnej súťaže zostávajú nezmenené.

 

V Hájskom, dňa: 30.09.2020

Jaroslav Bennár, starosta obce

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19