Navigácia
Úradná tabuľa
20.05.2021
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Hájske

Podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Hájske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základná škola s materskou školou Hájske 67, 951 33  Hájske č. 67

19.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1-úprava návrhu

13.05.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske

01.04.2021
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Hájske

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Obec Hájske, č. 410, 951 33, Hájske

 

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk/návrhov verejnej obchodne súťaže

 

Vyhlasovateľ, obec Hájske, so sídlom Hájske č. 410, 951 33  Hájske dňa 28.8.2020 zverejnil obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNRč. 138/1991 b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na zatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

  • parcela KN – C číslo 145/1 – TTP o výmere 5935m²
  • parcela KN – C číslo 442/92 – ostatná plocha o výmere 992m²

v k. ú. Hájske, obec Hájske, okres Šaľa, zapísaných na LV č. 895, vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom.

 

V súlade s Podmienkami obchodnej verene súťaže článkom IV. Podmienky obchodnej verejnej súťaže bodom 4.

predlžuje lehotu na predkladanie ponúk/návrhov súťaže do 12.10.2020 do 12.00hod.

Dôvod: COVID – 19

V dôsledku predĺženia lehoty ukončenia predkladania návrhov súťaže boli upravené nasledovné časti podmienok obchodnej verejnej súťaže:

III. Časový plán súťaže

  1. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 12.10.2020 do 12.00hod
  2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
  3. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 12.10.2020 do 12.00hod (vrátane).

Vyhlasovateľ zároveň uvádza, že všetky ostatné časti Podmienok obchodnej verejnej súťaže na a súvisiacich podkladov na vyššie uvedené predmety verejnej obchodnej súťaže zostávajú nezmenené.

 

V Hájskom, dňa: 30.09.2020

Jaroslav Bennár, starosta obce

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Oznamy Covid-19
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac