Navigácia
Úradná tabuľa
08.04.2024
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.2024

25.03.2024
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024

14.03.2024
Vlastníci malej ČOV

Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd

14.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 14. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

10.12.2020 o 19.00 hod.
v Zelenom dome v Hájskom.

OZ bude neverejné z dôvodu Uznesenia vlády SR č. 645 z 12.10.2020

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky
03. Informácia o plnení uzneseníe
04. Rozpočtové opatrenie č. 5
05. Interpelácia starostu
06. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
07. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hájske na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023
08. Schválenie Návrhu rozpočtu obce Hájske na rok 2021
09. Schválenie – Jednorázová soc. výpomoc
10. Schválenie Sadzobníka poplatkov pre služby poskytované obcou Hájske
11. Zrušenie uznesenia č.115/4/2013
12. 
Schválenie Návrhu VZN č. 8/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 2020
13. 
Schválenie Návrhu VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske
14. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske
15. Schválenie Odmien poslancov, hlavného kontrolóra a prehodnotenie platu starostu
16
Schválenie Vyjadrenia podľa § 63, ods. 1/písm. a/, bod 2, Zák. č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov
17. Schválenie Zámeru a návrhu na vyhlásenie VOS – Suchý polder
18. Schválenie Zámeru a návrhu na vyhlásenie VOS – predaj pozemku v Mladom Háji  parc.č. 1078/31
19. Zrušenie VOS na Starý OcÚ č. 176/21/2018
20. Diskusia
21. Záver

V Hájskom, dňa: 03.12.2020

                                                                                                   

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19