Navigácia
Úradná tabuľa
20.05.2021
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Hájske

Podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Hájske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základná škola s materskou školou Hájske 67, 951 33  Hájske č. 67

19.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1-úprava návrhu

13.05.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske

01.04.2021
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Hájske

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 14. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

10.12.2020 o 19.00 hod.
v Zelenom dome v Hájskom.

OZ bude neverejné z dôvodu Uznesenia vlády SR č. 645 z 12.10.2020

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky
03. Informácia o plnení uzneseníe
04. Rozpočtové opatrenie č. 5
05. Interpelácia starostu
06. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
07. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hájske na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023
08. Schválenie Návrhu rozpočtu obce Hájske na rok 2021
09. Schválenie – Jednorázová soc. výpomoc
10. Schválenie Sadzobníka poplatkov pre služby poskytované obcou Hájske
11. Zrušenie uznesenia č.115/4/2013
12. 
Schválenie Návrhu VZN č. 8/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 2020
13. 
Schválenie Návrhu VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske
14. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske
15. Schválenie Odmien poslancov, hlavného kontrolóra a prehodnotenie platu starostu
16
Schválenie Vyjadrenia podľa § 63, ods. 1/písm. a/, bod 2, Zák. č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov
17. Schválenie Zámeru a návrhu na vyhlásenie VOS – Suchý polder
18. Schválenie Zámeru a návrhu na vyhlásenie VOS – predaj pozemku v Mladom Háji  parc.č. 1078/31
19. Zrušenie VOS na Starý OcÚ č. 176/21/2018
20. Diskusia
21. Záver

V Hájskom, dňa: 03.12.2020

                                                                                                   

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Oznamy Covid-19
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac