CORONA vírus – Zápisnica z 2. zasadnutia Krízového štábu v obci Hájske

0

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Krízového štábu v obci Hájske,
konaného dňa 06.04.2020 na OcÚ v Hájskom

Prítomní:

Krízový štáb – predseda: Jaroslav Bennár – starosta obce

Prítomní členovia:

  • Peter Vlček
  • Ivan Múčka
  • Marián Palkovič
  • Ivan Juríček

Neprítomní členovia:

Starosta obce otvoril rokovanie Krízového štábu obce Hájske a informoval členov na základe zisteného pozitívneho prípadu COVID-19, kde prijali opatrenia  na základe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre a zástupcu riaditeľstva policajného zboru v Močenku:

  • občania s trvalým pobytom v obci Hájske po návrate zo zahraničia musia dodržať po dobu 14 dní domácu karanténu i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti
  • občania obce Hájske, ktorí prišli z Veľkej Británie majú nariadenú domácu karanténu i osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti
  • občanom, ktorí sa vrátili z Veľkej Británie boli doručené informačné letáky ako postupovať po návrate zo zahraničia
  • občania, ktorí sa vrátili zo zahraničia boli upovedomení informáciami aj prostredníctvom miestneho rozhlasu vzhľadom k obave z porušovania karanténnych opatrení
  • občania, ktorí sa vrátili zo zahraničia boli upovedomení o postupe zabezpečenia liekov a liečiv vzhľadom na ich zdravotný stav, ktoré im predpisuje všeobecný lekár
  • Polícia monitoruje po dobu 14 dní všetky domácnosti: č .d. 483, 327/1, 327, 30, 483/1 (menný zoznam priložený)

Záver:

Krízový štáb Obce Hájske monitoruje aj naďalej situáciu v našej obci . V prípade potreby bude informovať občanov v obci Hájske o ďalších postupoch.

V Hájskom, dňa: 06.04.2020

Zapisovateľka: Mgr. Lucia Kokeš

Jaroslav Bennár
                                                                                                               starosta obce

Zdielať »

Komentovať

19 − 9 =