Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Marián Palkovič
Členovia: Ivan Múčka, Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek,
Mgr. Dávid Kišš

Ochrana verejného poriadku, sociálnej práce a životného prostredia

Predseda: Ivan Múčka
Členovia: Mgr. Ing. Michal Vaško, Ivan Juríček, Martin Popelka

Komisia mládeže, kultúry a športu

Predseda: Mgr. Dávid Kišš
Členovia: Ing. Ivan Hambalek, Bc. Matej Horňák,
Mgr. Janka Balážová, Marek Vlček

Finančná, stavebná, rozpočtu a správy majetku

Predseda: Ing. Ivan Hambalek
Členovia: Peter Vlček, Ing. Marián Palkovič

Výňatok zo zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady zo 6.9.1990 o obecnom zriadení

§ 15
Komisie

  1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.