Komisie

Finančná a sociálna komisia

Predseda: Jaroslav Bennár
Členovia: Ing. Michal Horňák, Peter Vlček

Stavebná a komisia verejného poriadku

Predseda: Ing. Marián Palkovič
Členovia: Bc. Marián Kadlečík, Ing. Jozef Matiaško

Kultúrna a športová komisia

Predseda: Ing. Ivan Hambalek
Členovia: Mgr. Dávid Kišš, Mgr. Janka Balážová, Ing. Eliška Miháliková

Výňatok zo zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady zo 6.9.1990 o obecnom zriadení

§ 15
Komisie

  1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.