Novoročný príhovor starostu obce

0

Vážení a milí spoluobčania, priatelia našej obce !

Prihováram sa k Vám v prvých hodinách nového roka 2020,
ktorý prežívame v slávnostnej atmosfére
a vyslovujeme si želania pre nový rok,
ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní.
Každý nový rok nás núti zamýšľať sa,
či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka predchádzajúceho.
Takéto úvahy ste si urobili určite všetci vo svojom vnútri,
v rodinách, vo firme a dnes Vám ho predkladám aj ja za obecný úrad.
Pri pohľade na minulý rok musím konštatovať,
že sa nám v spolupráci nielen s poslancami, zamestnancami obecného úradu,
ale aj s Vami, vážení spoluobčania, podarilo mnoho vecí nielen pripraviť,
ale aj dotiahnuť do úspešného konca.

Rok 2019 bol pre nás častokrát rokom neľahkým a náročným.
Do úspešného finále doťahujeme rekonštrukciu kultúrneho domu,
ktorá bola nevyhnutná.
Treba ešte dobudovať nádvorie, ohradu, vybavenie kuchyne a klimatizáciu,
aby z nášho kultúrneho stánku bola moderná a úsporná budova
pripravená na všetky typy spoločenských udalostí.
Vybudovali sme nové detské ihrisko v areáli materskej školy vďaka dotácie z Úradu vlády.
Z Ministerstva vnútra sme dostali dotáciu na bezpečnosť v obci,
z ktorej budú vybudované tri osvetlené prechody pre chodcov,
a to pri starom obecnom úrade, pri kaplnke a pri kultúrnom dome.
Taktiež budú inštalované dva merače rýchlosti pri vstupe do našej obce zo smeru H. Kráľová a Pata.
Mnoho projektov si vyžaduje dlhú prípravu a náročnú dokumentáciu.
Som rád, že sa dokončuje projekt čističky odpadových vôd a kanalizácie
pre územné rozhodnutie a pripravujeme projekt pre stavebné povolenie.
Pozemok pod ČOV obec už odkúpila od PD Močenok.
Ďalej sme získali dotáciu na automatické zavlažovanie futbalového ihriska od Slovenského futbalového zväzu.
Otvorili sme nový zberný dvor a zároveň sme zlikvidovali skládku odpadu
pri starom obecnom úrade vo vlastnej réžii
a za pomoci nášho spoluobčana pána Jána Popelku, za čo mu patrí veľká vďaka.
Máme podanú žiadosť z Envirofondu na technické vybavenie nového zberného dvora
a to na traktor, vlečku a nakladač.
Máme podpísanú darovaciu zmluvu s Ministerstvom obrany na dodanie osobného automobilu pre potreby pracovníkov údržby,
ako aj darovaciu zmluvu s Ministerstvom spravodlivosti na osobný automobil pre potreby obecného úradu.

Žiaľ, v roku 2019 sa nám nepodarilo získať dotáciu na rekonštrukciu strechy v Základnej škole,
ani dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci.
Tieto žiadosti budeme ale opätovne predkladať v tomto roku.
Zriadili sme DHZ a máme pripravený projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
a zároveň podanú žiadosť na dodanie veľmi potrebného nového hasičského auta pre našich dobrovoľných hasičov.
Máme pripravený projekt na základe nariadenia OR HZZ Nitra
na vybudovanie núdzového východu z budovy MŠ z hľadiska bezpečnosti pred požiarom.
Som rád ,že každoročne máme príležitosť stretávať sa pri množstve skvelých akcií,
ktoré by sa vďaka našim organizáciám či dobrovoľníkom nemohli organizovať.
Spomeniem Ochutnávku vína, Dni obce, 35 výročie FS Kepeždanka, príchod Mikuláša, vysvätenie Adventného venca,
stretnutie dôchodcov či veľmi vydarený muzikál Perinbaba.

Ako starostu obce ma veľmi teší, keď sa občania zapájajú do verejných podujatí v rámci našej komunity.
V roku 2019 sme však zažili aj smutné dni.
Koncom augusta a začiatkom septembra sme v našej obci bojovali s povodňami,
ktoré svojim rozsahom prekvapili aj mnohých pamätníkov.
Zničené majetky, navlhnuté steny a kontaminované studne sú len niektoré zo spôsobených škôd.
Aj v tejto veci sme prijali nevyhnutné opatrenia,
ktorými boli vyčistenie potoka v najrizikovejších častiach, a rovnako odsúhlasenie žiadosti,
že v roku 2020 bude prečistený celý potok od ústia na Dolinách až po most na Járčoch.
Pracujeme na projekte suchého poldru , ktorý by bol najväčšou možnou ochranou proti povodniam.
Pri tejto negatívnej skúsenosti sme veľmi ocenili zriadenie DHZ, jeho členovia boli veľmi nápomocný, za čo im patrí veľká vďaka.
Zároveň si uvedomujeme potrebu investícií do technického vybavenia DHZ tak,
aby táto zložka mohla v prípade potreby pomáhať oveľa efektívnejšie.
Touto cestou sa chcem tiež poďakovať všetkým členom miestnych zložiek,
či už je to ŠK Hájske, FS Kepeždanka, DS Hájčatá, SS Hájčanka, PZ Járč Hájske, ZO SZZ, OZ Kepeždský štek, Jednote dôchodcov,
osobitne sa chcem poďakovať svojim spolupracovníčkam, spolupracovníkom, zástupcovi starostu, hlavnému kontrolórovi,
poslancom obecného zastupiteľstva, riaditeľstvu ZŠ s MŠ, farskému úradu Hájske
a v neposlednom rade všetkým Vám, ktorí ste priložili ruku k dielu, keď to bolo veľmi potrebné.

K 1.1.2019 mala naša obec 1.303 obyvateľov

– v roku 2019 sa narodilo 11 detí z toho 5 dievčat a 6 chlapcov
– na trvalý pobyt sa prihlásilo 43 obyvateľov
– odhlásilo sa 18 obyvateľov
– počet obyvateľov nad 62 rokov je 329
– zosobášilo sa 11 párov
– zomrelo 21 obyvateľov

Mení sa rok menia sa túžby, názory, požiadavky na život.
Urobme spoločne všetko preto, aby naša obec Hájske bola miestom
kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život.
Miestom, kde sa s hrdosťou a s radosťou budú vracať z rôznych kútov naše deti,
miesto ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho bude nazývať „môj domov“.
Preto zveľaďujme, rozvíjajme našu obec v prospech nás všetkých
a aj pre tých, ktorí našu obec radi navštevujú.

V novom roku 2020 Vám milí spoluobčania,
zo srdca želám šťastie, lebo je krásne,
zdravie, lebo je vzácne,
lásku, lebo je jej málo
a veľa toho čo by za to stálo.
Držme si všetci palce,
aby v nasledujúcich dvanástich mesiacoch naša obec napredovala,
Ešte raz šťastný a úspešný nový rok 2020.

S úctou starosta obce
Jaroslav Bennár

Zdielať »

Komentovať

15 − 5 =