Obec Močenok vyhlasuje výberové konanie na pozíciu účtovník/účtovníčka

0

OBEC MOČENOK
sídlom Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Močenku na pozíciu účtovník/účtovníčka.

Názov pracovného miesta:
• účtovník/účtovníčka

Miesto výkonu práce:
• Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Charakteristika pracovného miesta:
• samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce,
• spracovanie rozpočtu obce,
• spracovanie uzávierky, konsolidovanej uzávierky a finančných výkazov,
• zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov,
• spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou,
• pravidelný reporting v oblasti účtovníctva.

Rozsah pracovného úväzku:
• plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:
• Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritériá a požiadavky:
• ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu,
• účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií,
• znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy,
• zákon o majetku obcí a obecnom zriadení,
• zákon o finančnej kontrole,
• zákon o účtovníctve,
• zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
• ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, minimálne na úrovni pokročilý.

Prax:
• v oblasti účtovníctva – minimálne 5 rokov, v oblasti rozpočtovníctva a plánovania minimálne 3 roky.

Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programov Korwin , RISSAM, Memphis.

Osobnostné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov,
ochota pracovať so zvýšeným nasadením.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. štruktúrovaný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
6. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do Klientskeho centra obecného úradu alebo poštou na adresu Obec Močenok,
Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok najneskôr do 11. 03. 2019.

Označenie:
„Výberové konanie“ – neotvárať!

Uchádzač o pracovnú pozíciu – účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu:
01. 04. 2019

Základná zložka mzdy:
podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platová trieda 8, plat. stupeň 3 (v závislosti od počtu odpracovaných rokov) + osobné ohodnotenie.

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: Ing. Lucia Hambalková
Telefón: 0918 815 995
e-mail.: prednosta@mocenok.sk

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Zdielať »

Komentovať

eleven + 11 =