Obecný oznam – Stavebný úrad Hájske

0

OBEC HÁJSKE
Orgán štátneho stavebného dohľadu
Ing. Mária Suchá – poverený zamestnanec obce
_______________________________________________________________________________________

hajske_iconM

č. S/2015/564-4                                                                                                                                         Hájske, 25.01.2016

– podľa rozdeľovníka –

VÝZVA orgánu štátneho stavebného dohľadu podľa §102, ods. 1 stavebného zákona
_______________________________________________________________________________________

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VÝZVA

Ako orgán štátneho stavebného dohľadu podľa §99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), poverený starostom obce Jozefom Matušicom, vykonala som dňa 18.01.2016 štátny stavebný dohľad na stavbe rodinného domu, resp. rodinných domov na pozemku p.č. 216, k.ú. Hájske, evidovaných na LV č. 623 pod s.č. 97 a s.č. 98 a zistila som tieto závady:
– objekt rodinného domu, resp. objekty sú poškodené vplyvom poveternostných podmienok,
– na stavbe neboli uskutočnené žiadne opravy a udržiavacie práce v dlhšej dobe, krytina čiastočne netesní, niektoré časti krovu vykazujú degradačné účinky,
– časť rodinného domu je zrútená, opadáva strešná krytina.

Na základe tohto zistenia
vyzývam

vlastníkov rodinného domu č. 97 a rodinného domu č. 98 podľa §102 ods. 1, aby ste urobili nápravu – uskutočnili nevyhnutné udržiavacie práce na vyššie citovaných objektoch v termíne do 31.05.2016.

Vlastníci podľa LV č. 623 sú:
Karolína Karaszíková, r. Bábiková (manž. Lukáš)
Gašpar Bábik, (manž. Jozefína, r. Kovácsová)
Jozefína Bábiková, r. Kovács (manž. Gašpar Bábik)
Hermína Buzmová, r. Karasíková (manž. Jozef Buzma)
Angela Cicáková, r. Karasíková (manž. František Cicák)
Magdaléna Tóthová, r. Karasíková,
Roman Vencel, r. Vencel, Hlavná 5, 951 32 Horná Kráľová
Karolína Karászeková, r. Bábiková (manž. Lukáš Karászek)
Gašpar Bábik (manž. Jozefína r. Karasíková )

Poučenie:
Podľa §43d, ods. 1 Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami na stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

Podľa §86 ods. 1 stavebného zákona: Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou, overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych, hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

Ak občan nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu, dopustí sa priestupku podľa §105, ods. 1, písm c) stavebného zákona.

Ing. Mária Suchá
orgán štátneho stavebného dohľadu

Táto výzva má povahu verejnej vyhlášky – doručuje sa neznámym vlastníkom stavby a vlastníkom stavby, ktorých pobyt nie je známy podľa §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Rozdeľovník:
1. Roman Vencel, r. Vencel, Hlavná 5, 951 32 Horná Kráľová
2. ostatným vlastníkom sa doručuje verejnou vyhláškou:
Obec Hájske – www.hajske.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Hájske – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa: ……………………………..                                               Zvesené dňa: ………………………………….

……………………………………………
pečiatka a podpis

Na vedomie:
1. Andrej Chmelo, č. 77, 951 33 Hájske
2. Tatiana Sékelyová, Golianova 46, 949 12 Nitra, doručí sa č. 77, 951 33 Hájske
3. Vladimír Ábel, č. 75, 951 33 Hájske
4. Imrich Ábel, č. 75, 951 33 Hájske
5. Irena Ábelová, č. 75, 951 33 Hájske

Zdielať »

Komentovať

2 × 1 =