OZNAM – Investičný zámer

0

Investičný zámer

Rekonštrukcia budovy pôvodného obecného úradu
V obci Hájske

 

 

Rekonštrukcia budovy pôvodného  obecného úradu postavená na parcele č. 610/3 v katastrálnom území obce Hájske je jedna z aktuálnych zámerov obecného zastupiteľstva obce Hájske.

Cieľom rekonštrukcie budovy je využiť prízemie (pôvodné  priestory)  pre  potreby obce a nadstavbou  dvoch poschodí zrealizovať 10 b.j. s prislúchajúcou technickou vybavenosťou  prostredníctvom štátnej podpory (ŠFRB) v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z.o dotáciách  na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a požiadaviek zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Predpokladaná hodnota rekonštrukcie pôvodného obecného úradu s nadstavbou je 654 893,- EUR.

Spôsob financovania :

úver zo ŠFRB na kúpu obecných nájomných bytov

dotácia z MDV a RR SR na kúpu obecných nájomných

vlastné zdroje z rozpočtu obce Hájske resp. úver

 

 

                                                                                                          Jozef Matušica
                                                                                                                  starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli od 21.08.2017 do 05.09.2017
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č…………..
Účinnosť nadobúda 15. dňom od schválenia na OZ.

Zdielať »

Komentovať

10 + twelve =