Oznam – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

0

OBEC HÁJSKE
______________________________________________________

hajske_iconM

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
na výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľností (pozemkov) vo vlastníctve
Obce Hájske

Obec Hájske podľa § 9a ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľnosti
(pozemkov) vo vlastníctve Obce Hájske

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Prenájom nehnuteľností (pozemkov) sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia               a nakladania s majetkom obce Hájske.

Článok II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľností (pozemkov) vo vlastníctve obce a uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky v katastrálnom území obce Hájske evidované na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, parcely registra „C“, vedené na LV číslo 3025, parcela číslo 5303, o výmere 31055 m2 v celosti.
2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti (pozemky) ponúkajú na prenájom je cena 300,00 Eur.

Článok III.
Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 16.01.2017
2. Obhliadku pozemkov je možné vykonať v dňoch od 17.01.2017 až do ukončenia predkladania návrhov súťaže na základe telefonickej dohody. Kontaktná osoba: Jozef Matušica, starosta obce, kontakt: 0908 790 086, email: starosta@hajske.sk.
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je do: 28.02.2017 do: 12.00 hod.
4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, najneskôr do 1 mesiaca po ukončení súťaže.
5. Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom.
6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční do 30 dní od schválenia prenájmu nehnuteľností (pozemkov).

Článok IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Hájske.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v článku VI.
3. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk t.j. do 10.02.2017 do 12.00 hod.
4. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý navrhovateľ zo súťaže vylúčený.
5. Navrhovateľ musí mať vysporiadané všetky vzťahy s obcou Hájske, nesmie byť evidovaný ako dlžník obce Hájske a musí byť spôsobilý na vykonávanie stavebno-investičnej činnosti v zmysle zákona.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
7. Vyhlasovateľ, Obec Hájske vyhodnotí predložené návrhy na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, najneskôr do jedného mesiaca po ukončení súťaže.
8. Vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom verejnej obchodnej súťaže do 15 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

Článok V.
Podmienky prenájmu

1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľností (pozemkov) uvedeného v článku II. ich schválením obecným zastupiteľstvom v Hájskom.
2. Pozemky sa dávajú do prenájmu na stavebno-investičné účely na dobu 5 rokov od dátumu podpísania nájomnej zmluvy.
3. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže budú nehnuteľnosti (pozemky) ponúknuté na prenájom záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
5. Cena za nájom bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy na jeden rok vopred a za ďalšie roky vždy k výročiu podpisu zmluvy.

Článok VI.
Podanie návrhu

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa odovzdávajú osobne cez podateľňu obecného úradu v uzatvorenej obálke s adresou vyhlasovateľa:

Obec Hájske
Obecný úrad
951 33 Hájske č. 410

s viditeľným označením – textom: NEOTVÁRAŤ – návrh na prenájom

2. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke: prijatie, dátum, čas, miesto prijatia návrhu a správnosť údajov potvrdí svojim podpisom
3. Povinné náležitosti návrhu na prenájom:
– presné označenie navrhovateľa:
• fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, telefónne číslo.
• fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, osobu nájomcu/zástupcu, zápis v OR, telefónny kontakt.
– záväzok, že od vyhlasovateľa prenajme nehnuteľnosť (pozemky) v stave, v akom sa nachádzajú
– súhlas s podmienkami súťaže
– súhlas s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
– návrhu musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej v mene spoločnosti).

V Hájskom, dňa 16.01.2017

Jozef Matušica
starosta obce                                                                                                                                                                                                                                            podpis_starostu

Zdielať »

Komentovať

four × one =