Oznam OcÚ Hájske – VÝZVA

0

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Stred

V Ý Z V A


Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca elektrických sietí

na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. §11 ods. 1, 3
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy
a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2016


V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s.

vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia
vyplývajúceho z §11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii

a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov

pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní
pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenská distribučná, a.s..

tel. č.: 037/ 77 63 237

v Nitre, 18.1.2016

Zdielať »

Komentovať

seven + eight =