OZNAM – Výberové konanie na funkciu “Hlavný kontrolór obce”

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HÁJSKE

v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 28. Februára 2017 do 13:00 hodiny na adresu Obecný úrad Hájske 951 33 Hájske v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Požiadavky:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru;
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy.

Náležitosti písomnej prihlášky:
– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón);
– štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
– úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
– informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;
– čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Hájske a daňovému úradu;
– súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Hájskom.,

Všeobecné podmienky:
– hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti;
– funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;
– vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;
– pracovný úväzok 8 hod. týždenne
– deň nástupu do zamestnania: 1.04.2017

Vykonáva kontrolu:

– nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;
– účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade;
– príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu;
– správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií;
– hospodárenie s finančnými prostriedkami;
– plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce;
– dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Preveruje:

– tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;
– opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.

Vypracúva odborné stanoviská:
– k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom
– možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií;
– výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu;
– zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

V Hájskom, 09.01.2017

 

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

one × two =