„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

0

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“
je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk

telefón: 037/6549286

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“
je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky
alebo e-mailom).

Zverejnené dňa: 15.04.2019

Plán udržatelnej mobility NSK k nahliadnutiu je tu:

Zdielať »

Komentovať

3 × 2 =