POZVÁNKA na 10. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 10. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

05.05.2020 o 18.00 hod.
v Zelenom dome v Hájskom

 

Kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu
bude zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hájskom NEVEREJNÉ.

 

 

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Schválenie žiadosti Mareka Čanakyho s manž. Martinou – odkúpenie pozemku, parcela č. 132/2 v k. ú. Hájske
07. Rozpočtové opatrenie č. 2
08. Doplnok č. 3 k smernici Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hájske
09. Návrh VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi v mimoriadnych situáciách obyv. obce Hájske
10. Zrušenie uznesenia č. 70/8/2020 – Trubačoví
11.
Prijatie nového uznesenia – Trubačoví
12
. Diskusia
13. Záver

V Hájskom, dňa: 24.04.2020

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

four × four =