POZVÁNKA na 10. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 10. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

10.03.2016 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Schválenie Návrhu VZN 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Hájske pre rok 2016
07. Schválenie Návrhu VZN 2/2016 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
08. Schválenie Návrhu VZN/3 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske
09. Schválenie Zámeru na vybudovanie kamerového systému v obci Hájske
10. Schválenie Zámeru na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ s OcÚ
11. Schválenie podnikateľského zámeru
12. Schválenie – PHRSR podľa § 18a zákona 309/2014 Z.z.
13. Správa hlavného kontrolóra za rok 2015
14. Diskusia
15. Záver

V Hájskom, dňa: 02.03.2016

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

five × two =