POZVÁNKA na 11. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 11. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

16.06.2020 o 19.00 hod.
v Zelenom dome v Hájskom.

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Sadzobník správnych poplatkov obce Hájske
07. Schválenie Návrhu VZN č. 5/2020 – ochranné pásmo pohrebiska
08. Schválenie municipálneho úveru
09. Schválenie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019, schválenie protokolu o návrhu na vyradenie majetku za rok 2019
10. Schválenie Plánu kontroly na II. polrok 2020
11. Správa č. 3 a 4 hlavného kontrolóra
12.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hájske za rok 2019
13. Schválenie Záverečného účtu obce Hájske za rok 2019
14. Predaj obecnej techniky Hájske – zníženie ceny vozidla Kia Sportage
15. Žiadosť o povolenie umiestniť odpadovú žumpu – PhDr. Petrovská
16. Informácie starostu
17
. Diskusia
18. Záver

V Hájskom, dňa: 08.06.2020

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

18 − 9 =