POZVÁNKA na 11. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 11. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

12.05.2016 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Správa hlavného kontrolóra č.1/2016, 2/2016 a 3/2016
07. Schválenie – Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hájske
08. Schválenie – Návrh VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hájske
09. Schválenie – Návrh VZN č.5/2016 o podmienkach podnikania na území obce Hájske
10. Schválenie – Návrh VZN č.6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske
11. Prerokovanie zákona 253/1944 Z.z. v znení neskorších predpisov
12. Schválenie – Čerpanie rozpočtu za rok 2015
13. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2016
14. Diskusia
15. Záver

V Hájskom, dňa: 05.05.2016

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

four × 4 =