POZVÁNKA na 12. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 12. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

30.06.2016 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
07. Schválenie záverečného účtu za rok 2015
08. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1 na rok 2016
09. Schválenie predĺženia kontokorentu
10. Upozornenie prokurátora – trhovisko
11. Schválenie odpredaja pozemkov na IBV
12. Zámer na odpredaj nehnuteľnosti hodný osobitného zreteľa
13. Zámer na výstavbu nájomných bytov
14. Správa hlavného kontrolóra 4/2016
15. Návrh plánu kontrol na druhý polrok 2016
16. Diskusia
17. Záver

V Hájskom, dňa: 23.06.2016

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

1 × three =