POZVÁNKA na 13. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 12. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

22.09.2016 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Zrušenie uznesenia 84/10/2016
07. Investičný zámer – nadstavba bývalého OcÚ
08. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016
09. Zmena nájomníka v 6 bytovom dome
10. Diskusia
11. Záver

V Hájskom, dňa: 14.09.2016

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

four × 3 =