POZVÁNKA na 14. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 12. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

08.12.2016 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Čerpanie rozpočtu 1-9/2016
07. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
08. Správa audítora – hospodárenie za rok 2015
09. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019
10. Návrh Rozpočtu na rok 2017
11. Návrh VZN č. 7/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2017
12. Návrh – PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci HÁJSKE.
13. Návrh VZN č.8/2016 Proti požiarny poriadok obce
14. Odmeny – poslanci
15. Odmena – hlavný kontrolór
16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v druhom polroku 2016
17. Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. Polrok 2017
18. Diskusia
19. Záver

V Hájskom, dňa: 30.11.2016

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

five × 5 =