POZVÁNKA na 16. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 12. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

23.3.2017 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Podanie žiadosti KD
07. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017
08. Voľba hlavného kontrolóra
09. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
10. Zámer odkúpenia pozemku – p. Lipovský
11. Schválenie úveru na pozemok – p. Lipovský
12. Správa o činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
13. Návrh VZN č.2/2017 o dani za ubytovanie
14. Diskusia
15. Záver

V Hájskom, dňa: 20.03.2017

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

19 − 4 =