POZVÁNKA na 15. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 12. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

16.2.2017 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Odkúpenie pozemku od ZsVs, a.s. Nitra
07. Upozornenie poslancov OZ na obecnú budovu v Mladom Háji
08. Schválenie prenájmu pozemku pod vysielač – Slovak Telekom, a.s.
09. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Jaroslav Tóth s manželkou
10. Rozpočtové opatrenie č. 1
11. Návrh VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Hájske
12. Diskusia
13. Záver

V Hájskom, dňa: 09.12.2017

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

3 × 3 =