POZVÁNKA na 23. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 23. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

19.09.2018 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Rozpočtové opatrenie č. 2
07. Schválenie štatútu obce Hájske
08. Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Hájskom
09. Prerokovanie Územného plánu obce Hájske na návrhy občanov
10. Návrh notára JUDr. Kováča o vydržaní a či nie sú dotknuté záujmy obce Hájske
11. Žiadosť o preskúmanie neznámej osoby v evidencii obyvateľov
12. Schválenie odmien poslancom
13. Schválenie odmeny hl. kontrolórovi
14. Správa hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018
15. Správa hl. kontrolóra č. 5/2018
16. Diskusia
17. Záver

V Hájskom, dňa: 14.09.2018

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

four × one =