POZVÁNKA na 22. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 20. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

28.06.2018 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
07. Schválenie záverečného účtu za rok 2017
08. Vyhodnotenie ponúk VOS – starý OcÚ
09. Schválenie ceny výkupu pozemkov – IBV Kakava
10. Schválenie ceny výkupu pozemku pod ČOV – parc. č. 6786
11. Schválenie zmluvy o spolupráci s OZ Monika
12. Schválenie prolongácie – kontokorent
13. Schválenie prenájmu budovy – záhradkári
14. Schválenie komunitného plánu obce
15. Zrušenie uznesení č. 171/20/2018 a č. 172/20/2018
16. Odpredaj pozemku – Nikolas Lakatoš
17. Odpredaj pozemku – Marián Sloboda
18. Schválenie úveru na proj. dokumentáciu – kanalizácia
19. Schválenie úväzku starostu
20. Schválenie počtu poslancov
21. Schválenie VZN – volebné plagáty
22. Správa z kontroly hlavného kontrolóra č. 4/2018
23. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2018
24. Diskusia
25. Záver

V Hájskom, dňa: 21.06.2018

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

3 × three =