POZVÁNKA na 21. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 20. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

26.04.2018 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže – starý OcÚ
07. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – starý OcÚ
08. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Ľubomír Bennár a Ing. Júlia Bennárová
09. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anton Trubač
10. Žiadosť o dofinancovanie sociálnych služieb pre OZ Monika
11. Odkúpenie pozemku parc. č.: 190/2 od SPF
12. Sťažnosť Mgr. Vladimíra Urbana
13. Diskusia
14. Záver

V Hájskom, dňa: 19.04.2018

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

three × 5 =