POZVÁNKA na 20. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 20. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

01.03.2018 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Preskúmanie územného plánu obce Hájske
07. Schválenie VOS na pozemok parc.č. 7338/1
08. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
09. Žiadosť o prístup k pozemkom parc.č. 601/3 a parc. č. 601/1
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre ZŠ a MŠ Hájske
11. Schválenie predaja pozemku na parc.č. 442/1
12. Schválenie predaja pozemku na parc.č. 442/85
13. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017
14. Správa hlavného kontrolóra č. 1/2018 a č. 2/2018
15. Diskusia
16. Záver

V Hájskom, dňa: 21.02.2018

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

5 + 19 =