POZVÁNKA na 18. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 18. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

14.9.2017 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Návrh VZN č. 3/2017 o výške príspevku na dieťa v MŠ
07. Dodatok VZN č. 1/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
08. Stanovisko OZ k vydaniu stavebného povolenia
09. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Hájske parc.č. 7338
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 620/5
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku č. 442/1
12. Žiadosť – Emil Bennár- Návrh na vydanie notárskeho osvedčenia na parc. 430 a 437 – či sú dotknuté záujmy obce
13. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
14. Kontrola čerpania rozpočtu 1 – 6 2017
15. Schválenie rekonštrukcie starého OcÚ
16. Diskusia
17. Záver

V Hájskom, dňa: 06.09.2017

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

eighteen + 18 =