POZVÁNKA na 17. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam v obci Hájske 17. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

15.6.2017 o 20.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
07. Schválenie záverečného účtu za rok 2016
08. Rozpočtové opatrenie č.2
09. Prolongácia superlinky
10. Prenájom budovy v Mladom Háji so s.č. 531
11. Schválenie projektu kanalizácie
12. Schválenie kúpy domu a pozemku od súrodencov Lipovských
13. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
14. Diskusia
15. Záver

V Hájskom, dňa: 09.06.2017

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

eighteen − 2 =