POZVÁNKA na 2. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 2. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

12.12.2018 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2018
05. Stanovisko HK k rozpočtu
06. Schválenie rozpočtu
07. Plán kontrol na I. polrok 2019
08. Schválenie VZN č. 1/2018
09. Schválenie realizácie vodozádržných opatrení v obci Hájske
10. Určenie členov rady školy
11. Plán termínov zasadnutí OZ na rok 2019
12. Diskusia
13. Záver

V Hájskom, dňa: 10.12.2018

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

11 − ten =