POZVÁNKA na 3. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 3. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

14.02.2019 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Návrh na zmenu územného plánu a doplnenie textovej časti územného plánu
07. Upozornenie prokurátora
08. Schválenie žiadosti o dofinancovanie sociálnych služieb o.z. Monika
09. Doplnenie štatútu obce
10. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nájomný bytový dom 14 b.j. v obci Hájske
11. Návrh na úpravu dotácie pre Jednotu dôchodcov
12. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018
13. Diskusia
14. Záver

V Hájskom, dňa: 08.12.2018

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

3 × two =