POZVÁNKA na 4. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 4. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

16.05.2019 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Schválenie kontokorentného úveru
07. Správa hlavného kontrolóra č. 1,2,3
08. Schválenie žiadosti na prenájom pozemku – Firma Alles s.r.o., Hájske 475
09. Schválenie – Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2018 o určení výšky fin. prostriedkov
10. Nájomná zmluva Záhradkári – odsúhlasenie
11. Rozpočtové opatrenie č. 1
12. Schválenie aktualizácie – Komunitný plán sociálnych služieb obce Hájske 2018 – 2022
13. Posúdenie žiadosti o finančný príspevok v domove dôchodcov – Vincent Chudáčik
14. Schválenie žiadosti OZ Monika o dofinancovanie sociálnych služieb na základe
       doplnených podkladov a komunitného plánu za rok 2018 a rok 2019
15.
Posúdenie možnosti prenájmu bývalej budovy školy v časti Mladý Háj
16. Diskusia

17. Záver

V Hájskom, dňa: 10.05.2019

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

3 × four =