POZVÁNKA na 5. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 5. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

21.06.2019 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06.Správa hlavného kontrolóra č. 4,5 a plán kontrolných činností na II. polrok 2019
07. Upozornenie prokurátora
08. Schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske
09. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu:
Výzva č. 3 prezídia Policajného zboru – Projekt zvýšenie bezpečnosti na cestách v obci Hájske

10. Schválenie záverečného účtu obce Hájske za rok 2018
11. Diskusia
12. Záver

V Hájskom, dňa: 17.06.2019

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

sixteen + 18 =