POZVÁNKA na 6. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 6. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

10.10.2019 o 19.00 hod.
v Zelenom dome Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Správa hlavného kontrolóra č. 6 a č. 7
07. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-9 2019
08. Rozpočtové opatrenie č. 3
09. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov znečisťovania
10. Zrušenie uznesenia č. 27/4/2019 o prenájme nehnuteľnosti od SZZ ZO Hájske č. 447
11. Nájomná zmluva na nehnuteľnosť SZZ ZO Hájske č. 447
12.
Posúdenie žiadosti – Dana Závodná, Mladý Háj č. 581
13.
Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov o prešetrení o možnom konflikte záujmov
14.
Informácia o povodniach v obci Hájske a podnetu občana na Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Nitre
15.
Diskusia
16. Záver

V Hájskom, dňa: 03.10.2019

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

16 − fourteen =