POZVÁNKA na 7. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 7. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

11.12.2019 o 19.00 hod.
v Kultúrnom dome Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Správa hlavného kontrolóra č. 8
07. Schválenie kúpnej ceny pozemku pod ČOV od PD Močenok
08. Schválenie prevodu vlastníctva majetku obce parcely 432/13 v prospech p. Vladimíra Olacha, Hájske č. 335
09. Schválenie Návrhu VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
10. Schválenie Návrhu VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady s drobné stavebné odpady na území obce Hájske
11. Schválenie – Štatút Kultúrneho domu v Hájskom
12.
Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru Prima banka Slovensko, a.s.
13.
Schválenie úveru Prima banka Slovensko, a.s.
14.
Rozpočtové opatrenie č. 4
15.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Hájske na rok 2020
16. Schválenie Návrhu rozpočtu obce Hájske 2020
17. Schválenie vianočného soc. príspevku
18. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Domov dôchodcov Milosrdného Samaritána, Močenok
19. Prejednanie Žiadosti od p. Viery Búranovej
20. Diskusia
21. Záver

V Hájskom, dňa: 02.12.2019

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

sixteen + 7 =