POZVÁNKA na 8. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 8. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

13.02.2020 o 19.00 hod.
v Zelenom dome v Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Žiadosť o odkúpenie pozemkov po vypracovaní GP
07. Prenájom budovy bývalej školy v Mladom Háji
08. Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Hájske pozemok parc. č. 135/36
09. Zámer priameho predaja domu Lipovských s pozemkom
10. Wifi pre Teba
11. Schválenie Návrhu VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce
12. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska
13.
Schválenie – Štatút obecnej knižnice v Hájskom
14.
Schválenie knihovníka obecnej knižnice v Hájskom
15.
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
16. Financovanie zmien s doplnkov Územného plánu obce Hájske
17
. Diskusia
18. Záver

V Hájskom, dňa: 05.02.2020

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

18 − 17 =