POZVÁNKA na 9. zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
v obci Hájske 9. zasadanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa:

24.02.2020 o 19.00 hod.
v Zelenom dome v Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Schválenie programu
03. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
04. Voľba návrhovej komisie
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Schválenie – Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019 zo dňa 18.02.2019
07. Schválenie úpravy uznesenia č. 18/3/2019 zo dňa 14.02.2019  k obstaraniu nájomných bytov
08. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
09. Diskusia
10. Záver

V Hájskom, dňa: 20.02.2020

                                                                                                    

                                                     

Zdielať »

Komentovať

four − two =