POZVÁNKA – Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

POZVÁNKA
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a rokovacím poriadkom

zvolávam

v obci Hájske ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

10.12.2018 o 19.00 hod.
v KD Hájskom

PROGRAM:

01. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
02. Určenie zapisovateľa
03. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

04. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií
a prevzatie vedenia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva

05. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
06. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
07. Schválenie programu zasadnutia  a určenie overovateľov zápisnice
08. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

09. Menovanie zástupcu starostu obce
10. Návrh na voľbu sobášiaceho poslanca
11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov
12. Určenie platu starostu
13. Preplatenie dovolenky (45,5 dní) starostovi obce z dôvodu ukončenia funkčného obdobia k 10.12.2018
14. Diskusia
15. Záver

V Hájskom, dňa: 03.12.2018

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

17 − eight =