Pracovníci OcÚ

 • Mária Vlčková – soc. činnosť, opatrovateľská služba, dane a poplatky, tel. 037/7819037, obec@hajske.sk
  Ing. Kleopatra Naďová – účtovníčka, mzdárka, 037/7819084, obec@hajske.sk
  Jaroslava Múčková – správkyňa kultúrneho domu a domu smútku, rozvoz obedov a písomností
  • mzdová a personálna agenda
  • sociálna práca
  • prenesený výkon štátnej správy
  • mzdové účtovníctvo pre Materskú školu
  • štatistické výkazy za Obecný úrad a Materskú školu
  • spracovanie výkazov za Základnú školu ako zriaďovateľa
  • výberové konania pre Materskú a základnú školu
  • súčinnosť so súdmi a exekútormi
  • sociálno-právna ochrana detí
  • posudky na úseku sociálnych vecí a rodiny
  • posudky odkázanosti na sociálnu službu
  • opatrovateľská služba
  • zákonné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu
  • ustanovenie obce za opatrovníka
  • podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, zamestnávanie uchadzačov o zamestnanie v zmysle § 50i/ zákona č. 5/2004 Z.z., absolventská prax
  • zapisovateľka Obecného zastupiteľstva
  • zabezpečovanie vstupných a opakovaných školení BOZP a PO
  • zabezpečovanie školení v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie
  • ochrana osobných údajov
  • archivácia spisov
  • vyhlasovanie.
 • Mgr. Lucia Kokeš – evidencia obyvateľstva, pokladňa, matrikárka, matrika@hajske.sk
  • prenesený výkon štátnej správy
  • matrika (narodenie  sobáše, úmrtie, osobitná matrika, dodatočné záznamy, vydávanie druhopisov matričných dokladov)
  • evidencia obyvateľov
  • overovanie podpisov a listín
  • podateľňa
  • sprostredkovanie agendy pre Spoločný stavebný úrad Močenok
  • vydávanie rozhodnutí o súpisných číslach
  • životné prostredie, výrub drevín, MZZO
  • evidencia odpadov
  • pohrebníctvo
  • nájomné zmluvy na hrobové miesta
  • civilná obrana a krízové riadenie, sklad CO
  • príprava volieb
  • sčítanie obyvateľov
  • vyhlasovanie
  • iný správny delikt
  • súčinnosť so súdmi a exekútormi
  • archivácia spisov
  • potvrdenia na odpredaj poľnohospodárskych produktov
  • štatistické výkazy
 • Juraj Bennár – údržbár, vodič, údržba futbalového ihriska
  Július Kalina – údržbár, vodič
 • Iveta Lukáčová – opatrovateľka