Obnova verejného osvetlenia v obci Hájske

0

Podporený projekt:
“Obnova verejného osvetlenia v obci Hájske”

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ: Obec Hájske, Hájske 410, 951 33 Hájske
IČO: 00307947

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Výška Poskytnutého príspevku: 207 927,06 €

Miesto realizácie projektu: Obec Hájske

Stručný popis projektu:
Vďaka finančnej pomoci EU bolo v obci komplexne obnovené verejné osvetlenie v počte 293 ks svetelných bodov vrátane regulácie a monitoringu celej osvetľovacej sústavy.
Optimalizáciou energetickej náročnosti sústavy VO sa zlepšil technický stav sústavy VO, čím sa znížia prevádzkové náklady.

Začatie projektu: 27.05.2015
Ukončenie projektu: 5.12.2015

Obnova verejného osvetlenia v obci Hájske (fotodokumentácia)

Zdielať »

Komentovať

one + twelve =