Sadzobník správnych poplatkov

Správne poplatky
a) veľká sála za účelom predaja tovaru 10,00 €/hodina
b) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom rodinného posedenia / kar/ pre občanov s trvalým pobytom v obci Hájske 23€/do 50os.
27€/do 100 osôb
c) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom rodinného posedenia /svadba / pre občanov s trvalým pobytom obce Hájske 30 €/deň
ráta sa na 3 dni
d) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom organizovania výročnej schôdze, resp kultúrno-spoločenského podujatia pre registrované a aktívne pracujúce spoločenské organizácie z obce Hájske (možnosť odpustenia nájomného v plnej výške so súhlasom starostu obce) bezplatne
e)
g) jednorazový prenájom priestorov v kultúrnom dome fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám (mimo prípadov uvedených v písm. a) až e) za účelom organizovania kultúrno – spoločenských podujatí v čase od 8,00 do 22,00 hod.
1- veľká sála 10,- €/hodinu

 

Výška ročnej úhrady za dočasné užívanie pozemkov podľa účelu sa stanovuje dohodou, pričom minimálna sadzba za 1m2, resp. paušálne za celú plochu je:
b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely 0,10 €/ m2
c) prenájom pozemku na podnikateľské účely 0,50 €/ m2
e) používanie verejného priestranstva na ambulantný predaj tovaru 1,50 €/stôl/deň

 


Úhrada za služby poskytované obecným úradom

1. Administratívne úkony, inzercia, predaj kníh
a) za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
1- obyvatelia obce 3,50 €
používanie verejného priestranstva na ambulantný predaj tovaru 3,50 €
oznámenie o úmrtí a svadobný oznam bezplatne
b) faxové služby v rámci SR (1 strana A4) 0,70 €
c) vydanie potvrdenia, vyjadrenia obce alebo písomného oznámenia vystavené z dostupných dokladov 1,50 €
d) vyhľadávanie spisov a materiálov z registratúry úradu 1,50 €/spis
f) vyhotovenie fotokópie dokladu:
1- formát A4 0,10 €
1- formát A4 obojstranne 0,15 €
1- formát A3 0,20 €
1- formát A3 obojstranne 0,25 €
 poplatok za zverejnenie reklamy v obecnom časopise 0,25 €
poskytnutie informácie – pri ďalšom spracovaní pracovníkom OÚ 5,00 €/ jedna žiadosť

 

2. Zapožičanie materiálu
b) stolička mimo priestoru kultúrneho domu 0,30 €/ kus
d) stôl mimo priestoru kultúrneho domu 0,50 €/kus
e) plátenný obrus 1,00 €/kus
f) zapožičanie kuchynských riadov (taniere, príbory, poháre, misy a pod.) mimo kultúrneho domu 0,10 €/kus
g) zapožičanie kuchynských. riadov (taniere, príbory, poháre a pod.) za účelom rodinného posedenia /svadba, životné jubileum a kar/ v priestoroch kultúrneho domu 0,50 €/osobu

Všetok materiál je občan povinný vrátiť nepoškodené. V prípade poškodenia (aj čiastočného) je povinnosťou uhradiť materiál v plnej výške obstarávacej ceny.

3. Poplatky za knižničné služby
a) členský príspevok za kalendárny rok
1- deti do 15 rokov a študenti bezplatne
1- dospelí 1,00 €
b) upomienka za nevrátené knihy
1. upomienka 1,00 €
2. upomienka 2,00 €
3. upomienka 3,00 €

V prípade nevrátenia kníh ani po 3. upomienke sa vystaví dlžníkovi faktúra vo výške nákupnej ceny knihy. V prípade nezaplatenia vystavenej faktúry sa bude voči dlžníkovi postupovať podľa platných právnych predpisov.

4. Poplatky za služby a zapožičanie mechanizmov
a) vývoz vlečky biologického odpadu (konáre, prúty z viniča a pod.) 7,00 €
d) kosenie trávnatého porastu 5€/hod.

 

5. Predaj odpadového koša
kuka malá 30,00 €
kuka veľká 35,00 €

 

6. Nájomné za horobové miesta
detský hrob 5€/10r.
jednohrob 10€/10r.
dvojhrob 20€/10r.
trojhrob 30€/10r.
štvorhrob 40€/10r.
päťhrob 50€/10r.

 

Jozef Matušica
starosta obce

» Sadzobník poplatkov «