VOĽBY 2018 – Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

0

Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Úloha                                                                                                                                    Termín

 

Obec – starosta obce – obecné zastupiteľstvo
1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 na podmienky obce obec po schválení harmonogramu

vládou Slovenskej republiky

2. Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie
a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu
starosta obce do 30. 08. 2018
3. Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce obec

nad 5000 obyvateľov

do 30. 08. 2018
4. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
a ich vykonanie
starosta obce do 30. 08. 2018
5. Aktualizovať stály zoznam voličov obec priebežne
6. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania obec do troch dní

od podania námietky

7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie obec do 30. 08. 2018
8. Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji obec do 30. 08. 2018
9. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu starosta obce do 11. 09. 2018
10. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie starosta obce do 11. 09. 2018
11. Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie starosta obce 12. 09. 2018
12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie, vykonať poučenie členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov a vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie k činnosti miestnej volebnej komisie starosta obce

a zapisovateľ miestnej volebnej komisie

do 18. 09. 2018
13. Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb obec  do 18. 09. 2018
14. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie starosta obce 12. 10. 2018
15. Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce  spôsobom
v mieste obvyklým
obec

v spolupráci s miestnou volebnou komisiou

do 16. 10. 2018

 

 

16. Zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v elektronickej podobe okresnému úradu starosta obce nad 5000 obyvateľov do 16. 10. 2018
17. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce obec bezodkladne
po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov
18. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb obec do 16. 10. 2018
19. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov starosta obce do 24. 10. 2018
20. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu obec do 31. 10. 2018
21. Doručiť sken alebo fotokópie originálu hlasovacích lístkov  príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky starosta obce

v spolupráci s predsedom miestnej volebnej komisie

do 31. 10. 2018
22. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie starosta obce
a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie
do 06. 11. 2018
23. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností obec do 09. 11. 2018
24. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii obec do 10. 11. 2018
25. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov obec najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania
26. Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnej volebnej komisii obec bezodkladne po podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie
27. Prevziať do úschovy volebné dokumenty  miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie obec bezprostredne
po ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

 

Zdielať »

Komentovať

4 × 4 =