Informácie k podávaniu daňových priznaní k daní z nehnuteľností

0

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2018 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na obecný úrad Hájske . Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na OcÚ Hájske u správcu dane .
Súbory na stiahnutie nájdete na konci tejto informácie:
• Priznanie k dani z nehnuteľnosti
• Potvrdenie o podaní priznania
• Poučenie na vyplnenie priznania

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

1. Predaj nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
2. Kúpa nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy
3. Dedičstvo
Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
4. Darovanie
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
5. Stavebný pozemok
Predložiť právoplatné stavebné povolenie
6. Kolaudácia stavby
Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby
7. Odstránenie stavby
Predložiť právoplatné búracie povolenie
8. Zmena užívania stavby
Predložiť doklad o zmene užívania stavby
9. Zmena charakteru pozemku
Predložiť výpis z listu vlastníctva
10. Dražba
Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane sú:

1. Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S
Predložiť fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2017
2. Vek nad 80 rokov
Predložiť občiansky preukaz

Zverejnené 17.1.2018

Priznanie k miestnym daniam pre FO a PO
Priznanie k miestnym daniam pre FO a PO – platne od 1.1.2015.pdf (5.3 MB)

Zverejnené 17.1.2018
Poucenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam PO
Poucenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam PO od roku 2013.PDF (1.8 MB)

Zverejnené 17.1.2018
Potvrdenie o podani priznania k miestnym daniam PO
Potvrdenie o podani priznania k miestnym daniam PO od roku 2013.PDF (97.9 kB)

Zdielať »

Komentovať

1 × three =