Verejná obchodná súťaž – starý OcÚ

0

Verejná obchodná súťaž

podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

„Predaj a nájom nehnuteľností v obci Hájske“, v k.ú. Hájske, okres Šaľa“ 

čl. I

Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľ:

Názov:                        Obec Hájske

Sídlo:                          Hájske 410, 951 33 Hájske

Zastúpený:                  Jozefom Matušicom, starostom obce Hájske

IČO:                           00307947

DIČ:                           2021252717

 

(Ďalej len: „Obec Hájske“ alebo „vyhlasovateľ“)

 

čl. II

Predmet verejnej obchodnej súťaže

 1. Obec Hájske vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude :
 2. prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastrálnom území Hájske a to :
 • stavba budovy so súpisným číslo 290, druh budovy: administratívna budova, postavená na parcele registra „C“ s parcelným číslom 610/3;
 1. nájom (poskytnutie užívania nehnuteľnosti za odplatu) nehnuteľnosti v katastrálnom území Hájske a to :
 • parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 610/3, o výmere 1527 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;

 

zapísaných na LV č. 895 ako vlastník Obec Hájske v podiele 1/1-ina.

 

 1. Predmet obchodnej súťaže je, s prihliadnutím na potrebu komplexného riešenia územia, nedeliteľný, nie je možné oddeliť ponuky na kúpu a nájom nehnuteľností, tiež nie je možné ponúknuť kúpu a/alebo nájom len niektorých nehnuteľností.

 

 1. Účelom nájmu pozemku, na ktorý bude uzatvorená kúpna a nájomná zmluva, bude účelovo viazaný a bude určený výhradne a len na výstavbu bytových domov, v ktorých budú byty vybudované v prospech obce Hájske, ktorá ich po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa povolí ich riadne užívanie, odkúpi do svojho vlastníctva, ako nájomné byty obce.

 

 1. Technické požiadavky na bytové domy sú nasledovné :
 2. maximálny počet nadzemných podlaží – 2
 3. termín ukončenia výstavby, za ktorý sa považuje deň podania návrhu na kolaudáciu bytových domov do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo odovzdania staveniska, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr
 4. počet bytových jednotiek – 10
 5. celková podlahová plocha bytov do 600 m2

 

 1. Obec bude ako kritérium pre vyhodnocovanie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži vyhodnocovať najvýhodnejšiu ponuku, za ktorú obec považuje ponuku s najvýhodnejším dopadom na rozpočet obce a teda ponuku, ktorá do rozpočtu obce prispeje najvyššou sumou.

 

 1. Minimálna celková kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ požaduje za predaj nehnuteľného majetku je 54 300 ,- €. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh  rovnej alebo vyššej kúpnej ceny, ako je vyššie uvedená minimálna cena, vyhlasovateľ odmietne všetky návrhy.

 

 1. Minimálna celková cena za nájom, ktorú vyhlasovateľ požaduje za nájom nehnuteľného majetku je 1 000,- €. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh  rovnej alebo vyššej kúpnej ceny, ako je vyššie uvedená minimálna cena, vyhlasovateľ odmietne všetky návrhy.

 

 

čl. III

Osobitné podmienky

 

 

Podľa vyjadrenia správcu vodovodnej siete, v predmetnej lokalite nie sú na uvedených pozemkoch trasované inžinierske siete v jeho správe, územie nie je súčasťou ochranného pásma.

 

Podľa vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. v blízkosti záujmového územia sa nenachádzajú VTL a STL plynárenské siete, uvedené parcely sa nenachádzajú v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynovodu.

 

 

čl. IV.

 

 1. Záujemcovia o účasť v tejto verejnej obchodnej súťaži sú povinní požiadať vyhlasovateľa písomne o poskytnutie návrhu zmluvy a ďalších podkladov v termíne do 27.12.2017 do 10:00 hod. Návrh zmluvy a podklady je možné prevziať aj osobne, príp. prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu v sídle obecného úradu Obce Hájske, a to na základe písomnej žiadosti, alebo požiadať o ich zaslanie poštou na adrese sídla vyhlasovateľa. Písomná žiadosť o účasť v súťaži musí byť vyhlasovateľovi doručená na podateľňu Obecného úradu Obce Hájske najneskôr 03.01.2018  do 12:00 hod, inak sa nemôže osoba zúčastniť tejto súťaže. Žiadosť musí byť doručená ako originál, t. z. nestačí fax, príp. e-mail (t. z. v prípade, ak bude vyhlasovateľovi doručený len fax alebo e-mail a nebude v lehote do 03.01.2018 do 12:00 hod. doručený aj originál žiadosti, nebude sa môcť tento záujemca zúčastniť súťaže – jeho návrh bude vylúčený).

 

 1. Záujemca o účasť je povinný v žiadosti o účasť uviesť, či nehnuteľnosti určené na predaj chce nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva, do podielového spoluvlastníctva (treba uviesť aj počet budúcich vlastníkov s uvedením veľkosti podielov), alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 1. Záujemca o účasť je povinný v žiadosti o účasť uviesť, či nehnuteľnosti určené do nájmu chce prenajať ako jediný nájomca, alebo má zámer prevziať nehnuteľnosti do spoločného nájmu viacerých osôb, v takom prípade musí uviesť počet osôb a spôsob vzájomného usporiadania práv medzi nájomcami, pričom spoloční nájomcovia budú mať vo vzťahu ku všetkým svojim povinnostiam voči Obci Hájske postavenie solidárnych dlžníkov.

 

 1. Zároveň v žiadosti uvedie e-mailový a telefonický kontakt na seba, príp. na svojho oprávneného zástupcu (pre potreby napr. čl. VII ods. 4 týchto podmienok).

 

 1. Vyhlasovateľ trvá na tom, že navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi vo svojej ponuke návrh kúpnej a nájomnej zmluvy. Na tomto obsahu návrhu kúpnej zmluvy vyhlasovateľ trvá a považuje ho za nemenný a záväzný. Do návrhu kúpnej a nájomnej zmluvy doplní navrhovateľ len tie skutočnosti, ktoré budú v návrhu zmluvy vyznačené ako doplniteľné znakom „[xxx]“.  V prípade, ak navrhovateľ nedodrží text návrhu kúpnej a nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, nebude tento návrh zahrnutý do súťaže.  Rovnako to platí, ak by navrhovateľ nepredložil všetky vyhlasovateľom požadované doklady.

 

 

čl. V

Obhliadka

 1. Nehnuteľnosti, ktoré budú predmetom predaja a nájmu podľa tejto verejnej obchodnej súťaže je možné obhliadnuť. Budú uskutočnené dve obhliadky, záujemca si môže vybrať z nižšie uvedených termínov termín obhliadky, ktorý mu viac vyhovuje.

 

 1. Prvá obhliadka sa uskutoční dňa 03.01.2018 o 10:00 hod. Záujemcovia o účasť na obhliadke sa dostavia o 10:00 pred budovu Obecného úradu Obce Hájske. Obhliadky vyhlasovateľa sa zúčastní starosta obce alebo iné osoby, ktoré sú poverené vykonaním obhliadky so záujemcami. Kontakt: 0908 790 086. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o účasť.

 

 1. Druhá obhliadka sa uskutoční dňa 05.01.2018 o 10:00 hod. Záujemcovia o účasť na obhliadke sa dostavia o 10:00 hod. pred budovu Obecného úradu Obce Hájske. Obhliadky vyhlasovateľa sa zúčastní starosta obce alebo iné osoby, ktoré sú poverené vykonaním obhliadky so záujemcami. Kontakt: 0908 790 086. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o účasť.

 

čl. VI

Zábezpeka

 

 1. Podmienkou účasti v tejto verejnej obchodnej súťaži je zloženie finančnej zábezpeky vo výške 7.000,- € (slovom: sedemtisíc eur ) na účet vyhlasovateľa číslo 0841217001/5600, IBAN :  SK63 5600 0000 0008 4121 7001 BIC:KOMASK2X (ktorý je bezúročný), vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS.: 2017

 

 1. Finančné prostriedky v určenej výške (zábezpeka) musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet vyhlasovateľa podľa týchto podmienok, bude návrh navrhovateľa vylúčený. Všetky poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa znáša navrhovateľ. To znamená, že na účet vyhlasovateľa musí byť pripísaná zábezpeka v plnej výške 7.000,- €, inak bude návrh navrhovateľa vylúčený.

 

 1. Navrhovateľovi, ktorého návrh bude najvýhodnejší a s ktorým bude uzavretá zmluva, bude zábezpeka započítaná s pohľadávkou vyhlasovateľa na doplatenie kúpnej ceny.

 

 1. Ostatným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená v plnej výške v lehote do 15 dní po uplynutí lehoty na predloženie návrhov.

 

 1. Tým navrhovateľom, ktorých návrhy nebudú vyhotovené v súlade s týmito súťažnými podmienkami a budú vylúčení (napr. nepredložia návrh zmluvy podľa týchto súťažných podmienok a pod.), bude zábezpeka vrátená v plnej výške v lehote do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení návrhu z tejto obchodnej súťaže.

 

 1. Ak vyhlasovateľ zruší túto  verejnú obchodnú  súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku v zloženej výške navrhovateľom, ktorí ju už zložili.

 

 1. Ak navrhovateľ odstúpi od svojho návrhu v  lehote viazanosti ponúk (t. z. napr. odmietne uzavrieť zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny) prepadne v prospech vyhlasovateľa suma vo výške 100% zloženej zábezpeky (ako sankcia za odstúpenie od návrhu, ktorým je viazaný). Počas lehoty  viazanosti návrhov je uchádzač viazaný svojím návrhom.

 

 

čl. VII

Vyhodnocovanie návrhov

 

 1. Obec Hájske vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší. Za najvýhodnejší bude vyhlasovateľ považovať návrh navrhovateľa, ktorý splní podmienky určené vyhlasovateľom a ponúkne cenu (zloženú z ceny za kúpu nehnuteľnosti a ceny za prenájom pozemkov), ktorá bude mať najvýhodnejší dopad na rozpočet Obce Hájske.

 

 1. Vyhlasovateľ oznámi úspešnosť návrhu navrhovateľovi najneskôr do 15 dní po vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže s tým, že v oznámení bude navrhovateľ upozornený, že zmluva s ním bude uzavretá za predpokladu jej schválenia Obecným zastupiteľstvom Obce Hájske. Schválenie prevodu v obecnom zastupiteľstve v Hájskom je podmienkou uzavretia kúpnej a nájomnej zmluvy (schválením sa rozumie prijatie platného uznesenia v obecnom zastupiteľstve za predpokladu, že nebude starostom obce jeho výkon, príp. bude veto starostu, prelomené zákonným spôsobom).

 

 1. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo neschváli návrh zmluvy navrhovateľovi, ktorého návrh je najvýhodnejší, vyhlasovateľ zruší túto verejnú obchodnú súťaž a vráti navrhovateľovi zloženú zábezpeku v plnej výške. Za deň doručenia oznámenia sa na tento účel rozumie deň, v ktorom bola informácia o úspešnosti uchádzača zverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola vyhlásená táto verejná obchodná súťaž.

 

 1. Po schválení zmluvy v obecnom zastupiteľstve vyzve vyhlasovateľ úspešného navrhovateľa na doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú navrhol za predaj nehnuteľností a zloženou zábezpekou. Lehota na doplatenie je do 6 mesiacov od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Obce Hájske.

 

 1. V prípade, ak navrhovateľ v lehote uvedenej v oznámení o schválení zmluvy v  zastupiteľstve nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.

 

 1. Informácia o schválení prevodu v obecnom zastupiteľstve bude zverejnená navrhovateľom v lehote do 15 dní po zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom bol prevod schválený na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola vyhlásená táto verejná obchodná súťaž.

 

 1. Deň zverejnenia uznesenia obecného zastupiteľstva na webovej stránke bude úspešnému navrhovateľovi oznámený e-mailom a od tohto dňa teda plynie lehota na doplatenie zvyšku kúpnej ceny.

 

 1. V deň, kedy bude oznámenie o schválení zmluvy v obecnom zastupiteľstve zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola vyhlásená táto verejná obchodná súťaž, bude zároveň kontaktnej osobe uvedenej v žiadosti o účasť e-mailom odoslaná informácia o schválení prevodu a bude vyzvaný na doplatenie kúpnej ceny.

 

 1. Kúpna a nájomná zmluva s úspešným navrhovateľom bude podpísaná oprávneným zástupcom vyhlasovateľa a návrh na jej vklad do katastra nehnuteľností bude podaný za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 2. prevod bol schválený v obecnom zastupiteľstve,
 3. úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu v zmysle týchto podmienok.

 

 1. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

 

 

čl. VIII

Predkladanie ponúk

 

 1. Súčasťou ponuky navrhovateľov musí byť (inak bude návrh vylúčený):
 2. doklad o zložení zábezpeky,
 3. návrh kúpnej a nájomnej zmluvy s doplneným návrhom údajov určených v návrhu zmluvy na doplnenie, vyznačených vybodkovaním, ktorý bude zohľadňovať súťažné podmienky v počte vyhotovení, ktoré určí navrhovateľ ako súčet čísla 5 a počtu účastníkov. Všetky vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) navrhovateľa,
 4. v prípade právnickej osoby, doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu (výpis z obchodného alebo obdobného registra). Doklad (originál alebo úradne overená fotokópia) podľa predchádzajúcej vety musí byť aktuálny, nie starší ako 3 mesiace,
 5. čestné vyhlásenie navrhovateľa (podpísané oprávneným zástupcom/zástupcami navrhovateľa), ktoré tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podmienkam.

 

 1. Ponuky spolu so všetkými dokladmi a zmluvou v potrebnom počte vyhotovení a v súlade s týmito podmienkami musia byť vyhlasovateľovi doručené (na podateľňu OcÚ v Hájskom) do termínu 11.01.2018 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s heslom: „Predaj a nájom nehnuteľností v obci Hájske“ a nápisom: „Do rúk starostu obce Hájske“ na adresu: Hájske 410, 951 33 Hájske.

 

 1. Ponuky, resp. návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

 

 

čl. IX

Ostatné ustanovenia

 

 1. Vyhlasovateľ – Obec Hájske si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom.

 

 1. Bližšie informácie budú poskytované starostom obce : tel. 0908 790 086, e-mail: starosta@hajske.sk .

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť a to za podmienky, že zmenu alebo zrušenie uverejní rovnakým spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

 

 1. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

 

 1. Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po predložení vyhlasovateľovi nijako meniť ani dopĺňať.

 

 1. Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní v lehote 15 dní po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. Úspešný navrhovateľ je svojim návrhom viazaný do 15.02.2018 (najneskôr po uplynutí toho dátumu, pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy, bude zábezpeka vrátená, ak tak nebolo v zmysle týchto podmienok urobené skôr).

 

 

 

V …………………., dňa …………….

 

 

 

 

 

____________________________

Jozef Matušica

starosta obce

Hájske

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

ČESTNÉ   VYHLÁSENIE

 

 

Týmto ja, dolu podpísaný …………………………………………………, trvale bytom/so sídlom ……………………………………………., ako oprávnený zástupca navrhovateľa: …………………………………. čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže:  “ „Predaj a nájom nehnuteľností v obci Hájske“, v k.ú. Hájske, okres Šaľa“, ktorú  vyhlásila Obec Hájske.

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že som svojím predloženým návrhom v tejto obchodnej verejnej súťaži viazaný po dobu lehoty viazanosti a v prípade, ak od svojho návrhu pred uplynutím tejto doby odstúpim alebo nepredložím upravený návrh kúpnej a nájomnej zmluvy v zmysle súťažných podmienok alebo nedoplatím zvyšok kúpnej ceny, tak ako je uvedené v súťažných podmienkach tejto verejnej obchodnej súťaže, prepadne mi 100% zábezpeky, ktorú som zložil na účet vyhlasovateľa (ako sankcia za odstúpenie od návrhu, ktorým som viazaný).

 

 

 

 

V …………………., dňa …………….

 

 

 

 

…………………………………………………………

Meno a priezvisko oprávneného zástupcu

príp. pečiatka

 

 

 

 

 

 

 

Zdielať »

Komentovať

2 × 2 =