VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základná škola s materskou školou v Hájskom

0

OBEC HÁJSKE
Starosta obce

______________________________________________________

hajske_iconM

VÝBEROVÉ KONANIE

Obec Hájske v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Hájske , 951 33 Hájske 67

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• zdravotná spôsobilosť
• znalosť príslušnej legislatívy
• organizačné a riadiace schopnosti
• osobnostné a morálne predpoklady
• občianska bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania
• overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
• overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxi
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• profesijný životopis
• návrh koncepcie rozvoja školy
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti a vyhlásenie, že nebol v minulosti z funkcie riaditeľa odvolaný

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 23.6.2016 do 15.00 hod na adresu:

Obec Hájske č. 410, 951 33 Hájske
v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie – Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Hájskom – NEOTVÁRAŤ.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Termín konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
Ďalšie informácie: Obec Hájske, tel.: 037/7819037, 037/7819084, e-mail: obec@hajske.sk

V Hájskom, dňa 31.5.2016

  

Jozef MATUŠICA
starosta obce

                                           podpis_starostu          

Zdielať »

Komentovať

18 + 5 =