Vyhlásenie termínu volieb do Európskeho parlamentu

0


Z B I E R K A   Z Á K O N O V
S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y
Ročník 2019

Vyhlásené: 4.2.2019 Časová verzia predpisu účinná od: 4.2.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.

28
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU   NÁRODNEJ   RADY   SLOVENSKEJ   REPUBLIKY
z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 86 ods. 1 a § 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m

deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,
lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla
a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

Andrej Danko v. r.

Zdielať »

Komentovať

two × two =