Výzva na predkladanie ponúk

0

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: Externý manažment pre projekt ,,MŠ s OcÚ
Hájske, zníženie energetickej náročnosti“

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo: Obec Hájske
410, 951 33 Hájske
Krajina: Slovensko
IČO: 00307947
Kontaktná osoba: Bc. Lucia Kurčíková
Telefón: +421 903 607 190
E-mail: lucia.kurcikova@ultimaratio.sk
Internetová adresa: https://www.hajske.sk/
Obec Hájske je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z nenávratného finančného
príspevku z operačných programov Európskej únie v programovom období 2014-2020.
2. Názov predmetu zákazky: Externý manažment pre projekt ,,MŠ s OcÚ Hájske, zníženie
energetickej náročnosti“
3. Druh zákazky: Služby
Spoločný slovník obstarávania:
79415200-8 – Poradenské služby pre projektovanie
72224000-1 – Poradenstvo pri riadení projektov
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

… (viď. príloha)

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 3 – Popis projektu

Zdielať »

Komentovať

1 + 20 =