VZN obce Hájske

Záznamy: Všeobecné záväzné nariadenia obce Hájske

Displaying 1 - 59 of 59
Označenie Popis Zverejnené Dokument
VZN 11/2013 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác 13.12.2013
VZN 10/2013 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 13.12.2013
VZN 09/2020 - návrh O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske 12.11.2020
VZN 09/2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 04.07.2013
VZN 08/2020 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2020 14.12.2020
VZN 08/2016 Požiarny poriadok obce 28.12.2016
VZN 08/2013 O verejnom poriadku na území obce Hájske 17.05.2013
VZN 07/2020 O podmienkach zdržiavanie zvierat a chovu hosp. zvierat 28.08.2020
VZN 07/2016 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2017 27.12.2016
VZN 07/2013 Zásady finančného hospodárenia obce Hájske 17.05.2013
VZN 06/2020 - dodatok O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske 01.10.2020
VZN 06/2020 O verejnom poriadku 28.08.2020
VZN 06/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske 18.04.2016
VZN 06/2013 O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hájske 17.05.2013
VZN 05/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hájske 16.06.2020
VZN 05/2016 O podmienkach podnikania na území obce Hájske 15.04.2016
VZN 05/2015 O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hájske 16.12.2015
VZN 05/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Hájske 17.05.2013
VZN 05/2012 O povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác 14.12.2012
VZN 05/2011 Ustanovenie Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Hájske 31.12.2011
VZN 04/2020 O podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom obce Hájske 20.04.2020
VZN 04/2019 - dodatok O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske 14.12.2020
VZN 04/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske 17.10.2019
VZN 04/2017 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2018 15.12.2017
VZN 04/2016 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hájske 14.04.2016
VZN 04/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2015
VZN 04/2013 O financovaní originálnych kompetencií obce Hájske na úseku školstva 17.05.2013
VZN 04/2012 O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o zneškodňovaní obsahu žúmp 14.12.2012
VZN 04/2011 O zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu a elektroodpadu na území obce 13.07.2011
VZN 03/2020 O určení miesta a čase zápisu detí do 1.ročníka ZŠ v zriadovateľskej pôsobnosti obce Hájske 23.03.2020
VZN 03/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske 17.10.2019
VZN 03/2017 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske. 14.09.2017
VZN 03/2016 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske 10.03.2016
VZN 03/2015 O určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 25.06.2015
VZN 03/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2015
VZN 03/2013 O úhradách za poskytované služby a úkony a za prenájom nebytových priestorov a zariadení 17.05.2013
VZN 03/2012 dodatok Dodatok VZN 03/2012 13.12.2013
VZN 03/2012 O miestnych daniach a poplatkoch 14.12.2012
VZN 03/2011 Určenie školského obvodu Základnej školy v Hájskom 24.06.2011
VZN 02/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hájske 14.02.2020
VZN 02/2019 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 18.07.2019
VZN 02/2017 O dani za ubytovanie 24.03.2017
VZN 02/2016 O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného 10.03.2016
VZN 02/2015 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2015 04.05.2015
VZN 02/2014 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 30.08.2014
VZN 02/2013 O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 07.02.2013
VZN 02/2012 O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hájske 07.06.2012
VZN 02/2011 Poplatky zo znečisťovania ovzdušia právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie 13.05.2011
VZN 01/2020 O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hájske 14.02.2020
VZN 01/2019 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske. 04.07.2019
VZN 01/2018 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2019 12.12.2018
VZN 01/2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske 02.03.2017
VZN 01/2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Hájske pre rok 2016 10.03.2016
VZN 01/2015 - dodatok Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hájske 14.09.2017
VZN 01/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Hájske 04.05.2015
VZN 01/2014 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 24.03.2014
VZN 01/2013 O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Hájske 07.02.2013
VZN 01/2012 O chove, vodení a držaní psov na území obce Hájske 01.06.2012
VZN 01/2011 Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravovanie v školskej jedálni 18.03.2011
Displaying 1 - 59 of 59

Všeobecne záväzné nariadenia podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
 4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
 7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
 10. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

§ 6a

 1. Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
 2. Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
 3. Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa § 6.

§ 6b

Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia obce alebo samosprávneho kraja, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného zákona, obec zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli, a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu zverejní obec aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.