Zámer na kúpu majetku

0

OBEC HÁJSKE
podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBEC HÁJSKE
zverejňuje

zámer na kúpu nehnuteľnosti osobitným zreteľom,
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Obec Hájske zverejňuje zámer na kúpu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve obce Hájske, v k.ú. Hájske, okres Šaľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa ,
Ide o verejnoprospešný záujem majetkovoprávne usporiadať právny vzťah k pozemkom, na ktorých je umiestnený rodinný a záhrada vhodná pre investičné zámery obce ( prestavba domu na byty pre učiteľov a pozemky na IBV )
Podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec pri výkone samosprávy prispeje aj k zvýšeniu úrovne sociálnej infraštruktúry obce, a to predajom pozemkov na IBV.

Jedná sa o kúpu pozemkov vo vlastníctve Jozefa Lipovského a Jána Lipovského nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Hájske okres Šaľa :
1) LV č.430 parcela registra C, číslo 187, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 147 m2
2) LV č.1398 parcela registra E, číslo 186, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 658 m2
3) LV č.2723 parcela registra E, číslo 188, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 173 m2
4) LV č.1399 parcela registra E, číslo 189, druh pozemku záhrady o výmere 1 342 m2
5) LV č.1400 parcela registra E, číslo 190, druh pozemku záhrady o výmere 2 618 m2
Kúpna cena: za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť starší 6 mesiacov

Hájske, 1.3.2017

Jozef Matušica
starosta obce

náhľad dokumentu

Zdielať »

Komentovať

nineteen − two =