Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce v Hájskom

0

Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce v Hájskom

Obec Hájske so sídlom 951 33 Hájske č. 410 na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a VZN č. 6/2013 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hájske

vyhlasuje Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Hájske.

1.)Predmetom je predaj nehnuteľného majetku:

Obecný majetok evidovaný na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, LV č. 895, parcely registra „C-KN“, parc. č. 135/36 o výmere 718 m2 záhrada v katastrálnom území obce Hájske v celosti, pre účel prevodu nehnuteľnosti spojený s uzatvorením záložnej zmluvy.

Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného nahliadnutia na Obecnom úrade v Hájskom.

V Hájskom, dňa 27.01.2020

Jaroslav Bennár
starosta obce

Zdielať »

Komentovať

2 + 6 =