Zámer priameho predaja majetku obce Hájske 01/2016

0

OBEC HÁJSKE
______________________________________________________

hajske_iconM

ZÁMER

priameho predaja majetku obce Hájske 01/2016

1) Obec Hájske, so sídlom Hájske 410, 951 33 Hájske v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva č.75/9/2015 zo dňa 16.12.2015 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok prac.č. :
KN-C 620/2, záhrady o výmere 109 m2
KN-C 620/3, záhrada o výmere 650 m2
KN-C 620/6, zastavaná plocha o výmere 649 m2
KN-C 620/14 zastavaná plocha o výmere 540 m2
KN-C 620/15 záhrada o ploche 648 m2
KN-C 620/16 záhrada o ploche 648 m2
KN-C 620/17 ostatná plocha o výmere 200 m2
Uvedené parcely vznikli geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p.č. 620/2,3,6,14-17, overeným Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor pod č. 486/2015, dňa 07.12.2015

3) Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške 15,00 eur/m2

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 20.05.2016 do 12.00 hodiny.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Hájskom, alebo poštou na adresu: Obec Hájske, Hájske 410, 951 33 Hájske tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Hájskom 20.05.2016 do 12.00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č. 01/2016 – NEOTVÁRAŤ“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu:
– u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.
– u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.
b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.
c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.
d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.
e) Čestné vyhlásenie záujemcu:
– fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.
– právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Vzor „Čestného vyhlásenia“ je v prílohe cenovej ponuky
f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. Vzor „Vyhlásenia“ je zverejnený na internetovej stránke obce.
g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur), ako aj náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 120,00 eur, a pod.).

8) Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Hájske si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Hájske si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

V Hájskom, dňa: 21.01.2016

peciatka_podpis_starostu_upr

Vzor – Cenová ponuka na pozemok

Zdielať »

Komentovať

eleven − nine =